ONI NAS WSPIERAJĄ

 

Sonda
 


Strona powsta­a w celu umo­liwienia kolegom w­dkarzom z ko­a oraz innym zainteresowanym osobom, szybkiego dost­pu do informacji dotycz­cych ­ycia ko­a.

B­dziemy tu publikowa­ wszystkie sprawy dotycz­ce Naszej organizacji.

Mamy nadziej­, ­e strona spe­ni Wasze oczekiwania, je­eli nie, czekamy na

Wasze pomys­y i sugestie.

 

 

 

Zapisy zakończono!!!

Brak wolnych miejsc.